Regulamin


REGULAMIN
Organizacji zajęć i wydarzeń edukacyjnych Fundacji TUTTURU
czyli o tym, co każdy wiedzieć powinien o zajęciach dla dzieci.

1. Ogólne
a. zajęcia, koncerty i inne wydarzenia edukacyjne prowadzone są przez Fundację TUTTURU z siedzibą w Olmontach, ul. Nadrzecznej 7, o numerze NIP: 966 209 60 73, REGON: 36078265300000, KRS: 0000543689 (Organizator)
b. Zajęcia odbywają się w Białymstoku, przy ul. Krętej 56D lok.2D, wydarzenia wymagające zwiększonej przestrzeni – w innych placówkach kulturalnych.
c. Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, kulturalnego i językowego rozwoju społeczności, w szczególności najmłodszych dzieci i ich rodziców (Opiekunów). Organizator oferuje okazjonalne koncerty muzyczne, warsztaty oraz zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, szachowe, naukę języka francuskiego oraz angielskiego (zajęcia) dla dzieci w wieku od wieku niemowlęcego do 9 lat (Uczestnicy).
d. Organizator zapewnia warunki lokalowe i techniczne dostosowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi.
e. Wykorzystywane pomoce dydaktyczne posiadają niezbędne według prawa atesty, certyfikaty i homologacje.
f. Do prowadzenia zajęć Organizator zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę: pedagodzy muzyczni z tytułem magistra, filolodzy z tytułem magistra o specjalizacji nauczycielskiej, instruktorzy kierowania rozwojem dziecka do 9 roku życia według Music Learning Theory (MLT) prof. Edwina E. Gordona.

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
a. Zapisy Uczestników przyjmowane są drogą ustną, telefoniczną pod numerem telefonu: 505 003 046 oraz elektroniczną pod adresem: tutturu.edu@o2.pl lub za pomocą profilu fb.com/tutturuedu oraz potwierdzane podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
b. W zajęciach grupowych Uczestnikowi może towarzyszyć osoba dorosła (Opiekun).
c. Przy wejściu na salę Uczestnika i Opiekuna obowiązuje brak obuwia zewnętrznego lub zmiana na miękkie.
d. Uczestnicy i Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych w budynku, w którym odbywają się zajęcia.
e. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać dzieci nie będące nosicielami chorób zakaźnych oraz powiadomić osobę prowadzącą zajęcia o ewentualnych schorzeniach lub zaburzeniach rozwojowych dziecka mogących mieć wpływ na jakość, czy dobór technik prowadzonych zajęć.
f. Za uczestnictwo w wybranej formie zajęć obowiązują opłaty określone w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

3. Charakterystyka zajęć
a. W TUTTURU prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku od okresu niemowlęcego do 9 lat:
- grupowe muzyczne: 'Gordonki' – umuzykalnienie oparte na teorii uczenia i uczenia się muzyki E. E. Gordona dla dzieci w podziale na grupy od narodzenia do 8 roku życia oraz ogólnoumuzykalniające, gdzie wśród aktywności znajduje się śpiew, taniec, aktywne słuchanie piosenek i muzyki poważnej, gra na żywych instrumentach oraz elementy zabawowe: oglądanie fragmentów filmów, bajek, słuchanie opowieści o tematyce muzycznej, mające na celu przede wszystkim rozwój zdolności oraz rozwijanie słuchu muzycznego dzieci od 3 do 8 roku życia,
- grupowe z języka francuskiego: 'Mali Francuzi' ('Les Petits Français') – „zanurzenie” w języku poprzez komunikację, gry i zabawy po francusku według autorskiej metody Mali Francuzi dla dzieci w podziale a grupy od 2 do 8 roku życia
- grupowe z języka angielskiego: 'BB's Playground - zajęcia ukierunkowane na komunikację, rozumienie i używanie języka w sytuacjach bliskich dziecku, podczas gier, zabaw, śpiewanek oraz przy tworzeniu własnych pomocy dydaktycznych dla dzieci od 2 do 6 roku życia w podziale na grupy
- indywidualne: Flet/ Gitara / Pianino / Skrzypce / Perkusja - nauka gry na instrumencie ze stopniowym oswajaniem z terminologią i notacją muzyczną dla dzieci od około4 roku życia
b. Zajęcia grupowe odbywają się w liczebności do 8 dzieci.
c. Czas trwania zajęć grupowych uzależniony jest od doboru treści oraz aktywności Uczestników i wynosi ok. 30min w grupach młodszych, a ok. 40min. w grupach starszych.
d. Czas trwania zajęć indywidualnych zależy od możliwości oraz woli Uczestnika i Opiekuna.

4. Opłaty
a. Za uczestnictwo w zajęciach grupowych oferuje się:
- jednorazową opłatę - 15zł – w przypadku zajęć otwartych oraz wrześniowych zajęć o charakterze próbnym
- jednorazową opłatę za pojedyncze zajęcia w okresie od października do lipca - 25zł
- karnet sezonowy na jeden rodzaj zajęć grupowych (muzyczne, język francuski) x 1 tygodniowo: jesienny (październik-grudzień) – 220zł, zimowy (styczeń-marzec) – 240zł, wiosenny (kwiecień-czerwiec) – 220zł
- karnet otwarty na dowolną ilość wszystkich proponowanych zajęć grupowych w jednym sezonie(jesiennym, zimowym lub wioesennym) - 450zł
- karnet całoroczny na jeden rodzaj zajęć (34 tygodnie) - 640zł
- karnet wakacyjny (lipiec): ustalany według propozycji zajęć i ilości zapisanych uczestników
b. Za uczestnictwo w zajęciach indywidualnych z gry na instrumencie obowiązuje:
- opłata jednorazowa – 1zł brutto za 1 min zajęć + 5zł (pojedyncze zajęcia uzależnione od wieku dziecka i możliwości koncentracji)
- opłata miesięczna – na podstawie zapisów w dzienniku, zeszycie ucznia oraz faktury wystawionej za łączną ilość przeprowadzonych zajęć w miesiącu
c. W opłatach obowiązują zniżki z tytułu posiadania Białostockiej Karty Dużej Rodziny: 10% zniżki dla pierwszego dziecka za okazaniem Karty, 30% - dla drugiego oraz bezpłatne uczestnictwo w zajęcia dla trzeciego oraz każdego następnego.
d. Istnieje możliwośc płatności ratalnych na każdy karnet na zajęcia grupowe na podstawie zapisu w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych.
e. Opłatę karnetową należy wnieść w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty pierwszych zajęć w karnecie.
f. Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy:
43 1140 2004 0000 3102 7554 3657
w tytule podając numer umowy (jeśli dotyczy) lub imię i nazwisko Uczestnika
g. W razie rezygnacji z uczestnictwa w opłaconych zajęciach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu lub karnetu. Przypadki szczególne rozpatrywane są indywidualnie.
h. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu lub karnetu. Zajęcia można natomiast odrobić w innej grupie według obowiązującego planu.
i. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora istnieje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

5. Postanowienia końcowe
a. Przebieg zajęć może być fotografowany lub nagrywany wyłącznie po uzgodnieniu z osoba prowadzącą.
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub na korytarzu budynku, w którym odbywają się zajęcia.
c. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zajęć w celach reklamowych, szkoleniowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Tutturu. Uczestnik ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestenie przetwarzania jego danych osobowych oraz ich usuniecie, ma prawo równiez do dokonywania aktualizacji i zmian w swoich danych osobowych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej w jego imieniu.

d. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej.
e. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminie. Zobowiązany jest wtedy do bezzwłocznego podania do wiadomości Opiekunom i Uczestnikom zajęć.
g. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
h. Niniejszy regulamin został wdrożony w życie dnia 28.08.2018r. i jest dostępny również w miejscu prowadzenia zajęć przez Fundację TUTTURU w Białymstoku przy ul. Krętej 56D lok.2D.
Przedszkolowo.pl logo